Regulamin Rajdu 2014

Regulamin Rajdu na Orientację Maczuga Stolema.

 

1. Rajd na Orientację ?Maczuga Stolema? jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:

 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja walorów turystycznych Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego,
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • integracja sympatyków turystyki.

 

3. Zespół Organizacyjny:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach,
 • Kierownik Rajdu, budowniczy tras, sędzia główny ? Tomasz Wiktorzak.

 

4. Opłata startowa:

TRASA     Płatne do 15.08.2014        Płatne od 16.08.2014        Płatne w bazie rajdu   
Duży Stolem (TP 50) dorośli 40 zł 50 zł 60 zł
Mały Stolem (TP 15) dorośli i młodzież powyżej 15 lat 20 zł 30 zł 40 zł
Mały Stolem (TP 15) osoby do lat 15 15 zł 15 zł 15 zł

Mieszkańcy Gminy Główczyce - dorośli (TP 15) i (TP 50)

20 zł 20 zł 20 zł

Mieszkańcy Gminy Główczyce - osoby do lat 15 (TP 15)

10 zł 10 zł 10 zł

 

Wpłata wpisowego:

Gminny Ośrodek Kultury,

ul.Kościuszki 15, 76-220 Główczyce
BS Ustka O/Główczyce 91 9315 1030 0030 4371 2000 0020

Tytułem:

trasa (TP15 ? Mały Stolem lub TP50 km ? Duży Stolem), imię i nazwisko
Przy wpłacie za cały team ? należy podać nazwę zespołu lub poszczególne nazwiska)


Zapisy będą prowadzone przez formularz zgłoszeniowy, który pojawi się na 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, a także w dniu rozpoczęcia zawodów w bazie Rajdu.

 

5. Zasady

 • Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 15 jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 6 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 15 km). Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Trasa TP50 zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.
 • Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop (szczegółowo podane w komunikacie startowym)
 • Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 20 000 dla Trasy Pieszej TP15 oraz w skali 1: 50 000 dla Trasy Pieszej TP50. 
 • Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku ? używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwlifikacji).
 • Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Pieszej 15 i Trasy Pieszej 50 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)
 • Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawym sprayem.
 • Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 • Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów
 • Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na metę rajdu w limicie czasu dla danej trasy.
 • O klasyfikacji uczestnika decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK w jak najkrótszym czasie.
 • Przy identycznej ilości znalezionych punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy.
 • W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt karny (1pkt karny równa się 1 minucie)
 • W przypadku braku punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje 30 pkt karnych za każdy nie odnaleziony punkt (30 punktów karnych równa się 30 minut dodanych na mecie).
 • W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)
 • Na trasie pieszej TP15 dopuszczalne są zespoły 4 osobowe, natomiast trasa TP 50 rozgrywana jest w formie indywidualnej.
 • Ukończenie trasy przez team 4 osobowy zaliczone jest po przekroczeniu mety i zdaniu karty przez wszystkie osoby z zespołu. W innym przypadku zespół jest zdyskwalifikowany.
 • Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.


6. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas,
 • telefon komórkowy,
 • długopis.

 

7. Wyposażenie zalecane:

 • apteczka pierwszej pomocy,
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
 • woda i prowiant
 • latarka czołowa

 

8. Postanowienia końcowe:

 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:
  • na mecie,
  • w bazie Rajdu,
  • telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 602 268 966 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
 • Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść lub biec (na Trasie Pieszej 15 i 50), nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. 
 • Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
 • Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
 • Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
 • W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin. 
 • Zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami "ścinka drzew - zakaz wstępu" itp.
 • Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.
 • Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 

ORGANIZATOR RAJDU

Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

 

Wirtualne muzeum-m

BIP


Maczuga 2024 Baner mały mała rozdzielczość

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates