Regulamin Rajdu

Regulamin Rajdu na Orientację Maczuga Stolema.

 

1. Rajd na Orientację ?Maczuga Stolema? jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:

 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • popularyzacja walorów turystycznych Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego,
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • integracja sympatyków turystyki.

3. Zespół Organizacyjny:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach,
 • Kierownik Rajdu, budowniczy tras, sędzia główny ? Tomasz Wiktorzak.

4. Opłata startowa:

Należy przesłać przelewem do dnia 28 sierpnia 2013 roku lub osobiście opłacić w dniu zawodów.

Nr konta bankowego: BS Ustka O/Główczyce 91 9315 1030 0030 4371 2000 0020

Tytułem: trasa (TP13 ? Mały Stolem lub TP35 km ? Duży Stolem), imię i nazwisko

Wysokość opłaty startowej jest jednakowa niezależnie od trasy:

Dorośli ? 20zł,

Dzieci do 15 lat ? 10 zł,

Mieszkańcy Gminy Główczyce - 5 zł.

 

5. Zasady

 1. Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 13 jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 5 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 13 km).
  Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP35 jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 10 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 35km)
 1. Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 2. Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) w skali 1: 20 000 dla Trasy Pieszej TP13 oraz w skali 1: 50 000 dla Trasy Pieszej TP35. 
 3. Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją.
 4. Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Pieszej 13 i Trasy Pieszej 35 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)
 5. Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawym sprayem.
 6. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie w kartę startową czasu (godziny i minuty) obecności na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

  W przypadku braku podania czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3min, za każdy jeden brak wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.
 1. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów
 2. Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.
 3. O klasyfikacji uczestnika decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK w jak najkrótszym czasie.
 4. Przy identycznej ilości znalezionych punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy.
 5. W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt karny.
 6. W przypadku braku punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje 30 pkt karnych za każdy nie odnaleziony punkt.
 7. W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)
 8. Na trasie pieszej TP13 dopuszczalne są zespoły 4 osobowe, natomiast trasa TP 35 rozgrywana jest w formie indywidualnej.
 9. Ukończenie trasy przez team 4 osobowy zaliczone jest po przekroczeniu mety i zdaniu karty przez wszystkie osoby z zespołu. W innym przypadku zespół jest zdyskwalifikowany.
 10. Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.

6. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas,
 • telefon komórkowy,
 • długopis.

7. Wyposażenie zalecane:

 • apteczka pierwszej pomocy,
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
 • woda i prowiant
 • latarka czołowa

Postanowienia końcowe:

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:

 • na mecie,
 • w bazie Rajdu,
 • telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 602 268 966 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

2. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść lub biec (na Trasie Pieszej 13 i 35), nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

Nie dozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.

3. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

4. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem

5. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

6. Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin. 

7. Zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami "ścinka drzew - zakaz wstępu" itp.

8. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

10. Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

11. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

ORGANIZATOR RAJDU

Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

 

PARTNERZY 2013

 

Herb-maly
 
Lasy panstwowe - logo-male aktualne LOGO-male

 

 logotyp gothaer

 LOGO autodiug

leba Park logo 72dpi

 

 logo Stalgaz

 

LOT Blekitna kraina

 LOT "Błękitna Kraina"
w Łebie

Optyk - logotyp

 Zdrowotel z R


APR

 

domtel

 

PATRONAT MEDIALNY

 

logo wrota300

logo rgb trojmiasto

Logo fama slupsk 72dpi RGB

Wirtualne muzeum-m

BIP


Maczuga 2024 Baner mały mała rozdzielczość

Rajd "Maczuga Stolema" zaliczany jest do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację!

logoPMnO

 

Amicus-big

mak plus2

MATv Glow male

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje e-mail o najnowszych wydarzeniach w GOK-u
Free business joomla templates